PROGNOOS. Kiiret hinnakasvu ai
   Nõukogu liikmete ja osanike v
   Riigikohus: juhatuse liikmele
   Osakapitali sissemakse ei pea
   PwC audiitor: levinumad eksimu
   Võlakoormast vabaneda soovija
   Maksu- ja Tolliameti infosüst
   Ettevõtete ja majapidamiste v
   Jaanuaris tasuti 1,8 protsenti
   Maksuvõla kuvamine peatatud
   Novembris võeti eluasemelaenu
   Ettevõtlussektori kasum suure
   Kinnisvaraturul algas aasta ra
   Eesti Pank muudab pankade jaok
   PROGNOOS. Käimas on vinduv ma

Juriidiline kommentaar

Osakapitali sissemakse ei pea jääma osaühingus ootele

20.07.22 10:43 - Advokaadibüroo TRINITI     Riigikohus tegi hiljuti lahendi (2-22-3018), milles kinnitas üle äripraktikas tavapärase ja laialt rakendatud arusaama, et osakapitali suurendamisel ei pea... (Loe edasi...)

PwC audiitor: levinumad eksimused tegevusaruande koostamisel

20.05.22 09:40 - PwC Eesti Audiitortegevuse seaduses tehti 2021. aasta mais mitmeid muudatusi, mis laiendasid audiitorettevõtja kohustuste nimekirja tegevusaruandes toodud informatsiooni kontrollimisel. PwC... (Loe edasi...)

Võlakoormast vabaneda soovijaid hakkab nõustama usaldusisik

25.04.22 13:00 - Justiitsministeerium „Eesmärk on muuta raskustesse sattunud ettevõtjate ja inimeste aitamiseks loodud meetmed abivajajate jaoks arusaadavamaks, tõhusamaks ja kõikidele osapooltele... (Loe edasi...)

Riigikohus: maksuvõlg tuleb tasuda enne dividendide väljamaksmist

08.10.21 13:55 - Riigikohus Riigikohus selgitas vastutusotsuse tegemist puudutanud lahendis, et äriühingu juhatuse liige ei või dividende välja maksta, kui äriühingul on ajatamata... (Loe edasi...)

Vastutustundliku laenamise kohustus lasub ka tarbijal

19.08.20 10:15 - minuraha.ee     Krediidiandjad- ja vahendajad on kohustatud enne krediidi andmist hindama tarbija krediidivõimelisust ning rakendama vastutustundliku laenamise... (Loe edasi...)

Rahapesu tõkestamine riskipõhise lähenemise teel: soovitused ettevõtjale

08.10.19 13:17 - Advokaadibüroo TRINITI     KOHUSTATUD ISIKUD Tihti räägitakse ettevõtjate kohustusest teha enda ettevõttes riskihinnang, rakendada „tunne oma klienti“... (Loe edasi...)

Mis juhtub, kui äriühing annab oma juhatuse liikmele või osanikule laenu?

18.06.19 06:45 - Grant Thornton Baltic OÜ Olukord, kus äriühing annab või tagab laenu oma osanikule, aktsionärile või juhatuse liikmele, on üsna igapäevane. Samas sätestab äriseadustik... (Loe edasi...)

Fakti tuvastamine – võimalus vaidluste vältimiseks

30.05.19 12:21 - Advokaadibüroo TRINITI Alates 2018.a. algusest on kohtutäituritel õigus osutada juriidilise fakti tuvastamise teenust. See on hea abivahend ennetada potentsiaalseid kohtuvaidlusi. Mis on fakti... (Loe edasi...)

Näiteid praktikast – millal esineb alus taotleda hagi tagamist

14.02.19 08:21 - Advokaadibüroo TRINITI Kohtuteed ette võttes tasub alati silmas pidada, et menetluse lõppedes peab olema võimalik saadavat kohtuotsust ka täita. Abivahendiks sellistel puhkudel on hagi... (Loe edasi...)

Maksuvõla sundtäitmisele ei tohi kuluda üle viie aasta

05.11.18 13:36 - Maksu- ja Tolliamet Riigikohtu otsus muutis senist maksuvõlgade sissenõudmise korda, mille järgi maksuvõla sundtäitmine ehk võla väljanõudmine oli sisuliselt... (Loe edasi...)

Tegeliku kasusaaja andmete äriregistrile esitamise kohustus on kõigil ukse taga

28.08.18 11:39 - LEADELL Pilv Advokaadibüroo 01.09.2018 jõustuvad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätted, mis kohustavad pea kõiki eraõiguslikke juriidilisi isikuid koguma ja hoidma... (Loe edasi...)

Hagi tagamine – miks ja kuidas?

10.08.18 16:11 - Advokaadibüroo TRINITI Enne kohtumenetluse alustamist palutakse minul sageli hinnata asja perspektiivi. Sellisel juhul ei tule arvesse võtta üksnes seda, kui suur on tõenäosus, et hagiavaldus... (Loe edasi...)

Kas raugenud menetlusest hakkab välja päästma riik?

10.07.18 16:27 - Advokaadibüroo TRINITI Eestis on pankrotimenetluse suureks probleemiks tõusetunud raugemiste suur arvukus. Kui tavajuhtumil lõppeb pankrotimenetlus pärast võlgniku vara jagamist, siis raugemine... (Loe edasi...)

Laopidaja pant – mis minu käes, see minu oma?

21.06.18 08:51 - Simo Soolo, Deloitte Legal Advokaadibüroo advokaat Pandiõiguse teostamine on laopidaja esmane ja efektiivne (ja võib juhtuda, et ka ainus) reaalne õiguskaitsevahend olukorras, kus hoiuleandja on laopidajale võlgu.... (Loe edasi...)

Kasulikud soovitused üürilepingu pooltele

23.11.17 15:33 - TRINITI Estonia Üürileping võib ühel hetkel muutuda sinu äri piiravaks koormaks. Ära pane ennast teadmatusest või kiirustamisest raskesse olukorda. Pane tähele neid 13... (Loe edasi...)

Ettevõtted peavad hakkama äriregistrile teatama oma tegelikke kasusaajaid

13.11.17 09:37 - Raamatupidamisuudised Riigikogu võttis 26. oktoobril vastu rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse, milles ühe olulisema muudatusena tekib juriidilistel isikutel kohustus oma tegelikke kasusaajate... (Loe edasi...)

Kui Sul on võlatunnistus, siis mis Sul tegelikult on?

27.10.17 09:39 - Advokaadibüroo TRINITI   Elasid kord Jüri ja Mati, kes tegid koos äri. Äritegevuse lõppemisel oli kummalgi mehel oma äripartneri vastu mitmeid rahalisi nõudeid. Erinevate... (Loe edasi...)

Osanikele antavatest laenudest tuleb maksuhaldurit teavitada

25.09.17 13:35 - ATTELA Advokaadibüroo   2018. aastal jõustuv tulumaksuseaduse § 502, et residendist äriühing maksab tulumaksu äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud... (Loe edasi...)

RIIGIKOHUS: TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISEST ILMAJÄTMINE RIIVAB OMANDIPÕHIÕIGUST

12.05.17 11:20 - Riigikohus Riigikohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks piirangud, mis jätavad ilma töötuskindlustushüvitiseta inimesed, kes töise sissetuleku... (Loe edasi...)

Kas eraparklad hakkavad nüüd teisaldatud autosid müüma?

16.02.17 16:19 - Advokaadibüroo TRINITI Riigikohus tegi hiljuti mitu otsust, milles käsitles eraparklatest autode teisaldamist. Minimaalse häälteenamusega (neli kohtunikku kolme vastu) leiti, et parklapidajal on... (Loe edasi...)