Majapidamised laenavad pankade
   Näiteid praktikast – millal
   Maksuvõla sundtäitmisele ei
   Tegeliku kasusaaja andmete är
   Ettevõtete ja majapidamiste v
   Jaanuaris tasuti 1,8 protsenti
   Detsembris kasvas eraisikute j
   Novembris võeti eluasemelaenu
   Ettevõtlussektori kasum suure
   Tarbimislaenude maht kasvas va

Juriidiline kommentaar

Näiteid praktikast – millal esineb alus taotleda hagi tagamist

14.02.19 08:21 - Advokaadibüroo TRINITI Kohtuteed ette võttes tasub alati silmas pidada, et menetluse lõppedes peab olema võimalik saadavat kohtuotsust ka täita. Abivahendiks sellistel puhkudel on hagi tagamine... (Loe edasi...)

Maksuvõla sundtäitmisele ei tohi kuluda üle viie aasta

05.11.18 13:36 - Maksu- ja Tolliamet Riigikohtu otsus muutis senist maksuvõlgade sissenõudmise korda, mille järgi maksuvõla sundtäitmine ehk võla väljanõudmine oli sisuliselt aegumatu... (Loe edasi...)

Tegeliku kasusaaja andmete äriregistrile esitamise kohustus on kõigil ukse taga

28.08.18 11:39 - LEADELL Pilv Advokaadibüroo 01.09.2018 jõustuvad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätted, mis kohustavad pea kõiki eraõiguslikke juriidilisi isikuid koguma ja hoidma &au... (Loe edasi...)

Hagi tagamine – miks ja kuidas?

10.08.18 16:11 - Advokaadibüroo TRINITI Enne kohtumenetluse alustamist palutakse minul sageli hinnata asja perspektiivi. Sellisel juhul ei tule arvesse võtta üksnes seda, kui suur on tõenäosus, et hagiavaldus rah... (Loe edasi...)

Kas raugenud menetlusest hakkab välja päästma riik?

10.07.18 16:27 - Advokaadibüroo TRINITI Eestis on pankrotimenetluse suureks probleemiks tõusetunud raugemiste suur arvukus. Kui tavajuhtumil lõppeb pankrotimenetlus pärast võlgniku vara jagamist, siis raugemine... (Loe edasi...)

Laopidaja pant – mis minu käes, see minu oma?

21.06.18 08:51 - Simo Soolo, Deloitte Legal Advokaadibüroo advokaat Pandiõiguse teostamine on laopidaja esmane ja efektiivne (ja võib juhtuda, et ka ainus) reaalne õiguskaitsevahend olukorras, kus hoiuleandja on laopidajale võlgu. Prakt... (Loe edasi...)

Kasulikud soovitused üürilepingu pooltele

23.11.17 15:33 - TRINITI Estonia Üürileping võib ühel hetkel muutuda sinu äri piiravaks koormaks. Ära pane ennast teadmatusest või kiirustamisest raskesse olukorda. Pane tähele neid 13 ... (Loe edasi...)

Ettevõtted peavad hakkama äriregistrile teatama oma tegelikke kasusaajaid

13.11.17 09:37 - Raamatupidamisuudised Riigikogu võttis 26. oktoobril vastu rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse, milles ühe olulisema muudatusena tekib juriidilistel isikutel kohustus oma tegelikke kasusaajate... (Loe edasi...)

Kui Sul on võlatunnistus, siis mis Sul tegelikult on?

27.10.17 09:39 - Advokaadibüroo TRINITI   Elasid kord Jüri ja Mati, kes tegid koos äri. Äritegevuse lõppemisel oli kummalgi mehel oma äripartneri vastu mitmeid rahalisi nõudeid. Erinevate summ... (Loe edasi...)

Osanikele antavatest laenudest tuleb maksuhaldurit teavitada

25.09.17 13:35 - ATTELA Advokaadibüroo   2018. aastal jõustuv tulumaksuseaduse § 502, et residendist äriühing maksab tulumaksu äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud l... (Loe edasi...)

RIIGIKOHUS: TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISEST ILMAJÄTMINE RIIVAB OMANDIPÕHIÕIGUST

12.05.17 11:20 - Riigikohus Riigikohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks piirangud, mis jätavad ilma töötuskindlustushüvitiseta inimesed, kes töise sissetuleku kaota... (Loe edasi...)

Kas eraparklad hakkavad nüüd teisaldatud autosid müüma?

16.02.17 16:19 - Advokaadibüroo TRINITI Riigikohus tegi hiljuti mitu otsust, milles käsitles eraparklatest autode teisaldamist. Minimaalse häälteenamusega (neli kohtunikku kolme vastu) leiti, et parklapidajal on õi... (Loe edasi...)

Probleemsest äriühingust vabanemine on liiga lihtne

26.10.16 09:46 - Advokaadibüroo TRINITI Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmetest nähtub, et iga aasta jätab ca 1/3 aruandekohustuslikest juriidilistest isikutest majandusaasta aruande tähtaegselt esitamata. Vee... (Loe edasi...)

Millega käenduslepingu sõlmimisel arvestada?

30.09.16 09:45 - Advokaadibüroo HETA Käendus on levinud eelkõige seetõttu, et käenduslepingu sõlmimine käib lihtsalt ja see on võimalik vormistada mõne minutiga. Müüja saab ... (Loe edasi...)

Võitlus skeemitajatega ehk maksejõuetusõiguse reform on alanud!

13.09.16 14:29 - Eesti Advokatuur Paljude ettevõtjate seas on levinud arvamus, et Eestis ei ole keeruline jätta endast planeeritult maha võlgadesse mattunud ettevõtet, ilma et sellele järgneksid sank... (Loe edasi...)

Riigikohus viis vahekohtu otsuste täitmise kooskõlla rahvusvaheliste põhimõtetega

05.05.16 08:53 - Eesti Advokatuur Riigikohus viis vahekohtu otsuste täitmise kooskõlla rahvusvaheliste põhimõtetega Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 20. aprillil lahendi, mille kohaselt kõik ... (Loe edasi...)

Pangad said juurde kohustusi ja käendajad õigusi

29.02.16 10:20 - Advokaadibüroo TRINITI     Riigikohus pani värske otsusega pankadele kohustuse informeerida käendajat enne kui ta alustab hüpoteegi realiseerimist ja andis käendajatele mitu &otil... (Loe edasi...)

Arbitraažikohtu otsustega kelmitamisel varsti lõpp

06.11.15 08:52 - Advokaadibüroo TRINITI Peagi lõpeb „igamehe“ võimalus moodustada kõlava nimega vahekohus ja kohtutäituri abiga selle otsus riigi sunnijõul täita. Valitsus on asunud sel ... (Loe edasi...)

Viivise arvestamine intressi- ja viivisevõlalt nüüd lubatud

16.06.15 14:57 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Juuni alguses otsustas Riigikohus, et seadus ei keela arvestada intressilt ja viiviselt intressi. Tegemist on pöördelise Riigikohtu otsusega, kus vaidlust lahendanud kolme kohtuniku vahe... (Loe edasi...)

Juhatuse liige – kas oled oma volituste tähtaegu uuendanud?

13.11.14 10:12 - Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets Käesoleva artikli ajendiks on üks Riigikohtu suvine lahend (Tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2014.a. otsus asjas 3-2-1-50-14). Faktoloogia lihtne. Tellijal oli leping saekaatriga, et too sae... (Loe edasi...)