Kasutustingimused

Taust.ee kasutustingimused


Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Kasutaja ja Teenuse pakkuja vahelisi õigusi ja kohustusi seoses  taustainfo vaatamise teenuse osutamisega (edaspidi nimetatud Teenus) portaali www.taust.ee (edaspidi Portaal) vahendusel. 


Kasutajale võimaldatakse Portaalis tutvuda juriidiliste isikute eravõlgade, maksuvõlgade, kinnistusraamatu andmetega ning muu Teenuse pakkuja poolt kasutamiseks võimaldatava infoga. 


Teenuse pakkuja kohustub tagama Kasutajale Portaalile  ligipääsu 24h (va Lepingus sätestatud juhtudel), mis asub veebiaadressil www.taust.ee, ligipääs Portaalile võimaldatakse kasutajanime ja parooli abil. 


Teenuse pakkuja kohustub hoidma Kasutaja ärisaladusi ning muud konfidentsiaalset informatsiooni, kui need satuvad Teenuse osutamise käigus Teenuse pakkuja valdusesse ning mitte edastama nimetatud informatsiooni kolmandatele isikutele v.a seaduses ettenähtud juhtudel.


Tagama serveri võimalikult suure töökindluse ning kõrvaldama serveri rikked hiljemalt 36 (kolmekümne kuue) tunni jooksul alates vastava rikke kohta informatsiooni jõudmisest Teenuse pakkujale ja/või Kasutaja teate kättesaamisest.


Teenuse pakkujal on õigus saada Kasutajalt tasu tasuliste teenuste (tasuliste päringute tegemine äriregistrisse ning kinnistusraamatusse jms) eest.


Teenuse pakkujal on õigus hinnakirjas sätestatud teenuseid ühepoolselt muuta/täiendada/lisada/lõpetada teavitades nimetatud muudatustest Klienti e-kirja kaudu. 
Kasutajal on õigus talle Teenuse kasutamiseks loodud kasutajatunnuse ja parooli abil kasutada Teenust. 


Kasutaja kohustub kasutama Teenust ja selle tulemusena saadud informatsiooni üksnes oma majandustegevuseks ning mitte edastama seda kolmandatele isikutele, füüsiliste isikute maksehäirete (võlainfo detailandmed) vaatamine on lubatud ainult füüsilise isiku krediidivõimelisuse hindamiseks. Andmete väärkasutamise korral vastutab päringu teostaja nii maksehäireandmete edastaja, andmete töötleja kui ka füüsilise isiku ees (kelle kohta päring teostati). 

Kasutaja kohustub tagama talle teatavaks saanud kasutajatunnuse ja parooli konfidentsiaalsuse kolmandate isikute ees. Kasutaja väljastatud kasutajatunnuse ja parooli sattumisel kolmanda isiku valdusesse ja selle abil kasutatud teenuste ja võimaliku tekitatud kahju eest vastutab Kasutaja täies ulatuses.


Kasutaja kohustub tasuma tasuliste teenuste kasutamise korral vastavalt Teenuse pakkuja poolt kehtestatud hinnakirjale. Kasutaja kohustub Lepingust tulenevaid õigusi täitma isiklikult ning mitte andma kolmandatele isikutele üle Lepingust tulenevaid õigusi.


Käesolevaid kasutustingimusi võib Teenuse pakkuja muuta ja täiendada, teavitades sellest Kasutajat e-maili vahendusel 30 päeva ette. Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.