Andmete töötlemine

1. Mõisted
Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada.
Avalikud andmed -  avaliku teabe seaduse mõttes mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (Andmesubjekti) kohta.
Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh Isikuandmete kogumine, säilitamine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne.
Partner – OÜ’ga Krediidiregister lepingulises suhtes olev isik, kes kasutab OÜ Krediidiregister poolt loodud rakendusi (sisestab võlainfot, vaatab krediidiotsuse tegemiseks infot jne).
Profileerimine – andmete töötlemine eesmärgid prognoosida isiku krediidivõimekust ja kohustuste täitmist. 
 
2. Andmete töötlemine
Andmete töötlemisel lähtub OÜ Krediidiregister (vastutav töötleja) GDPR’st (General Data Protecttion Regulation), isikuandmete kaitse seadusest ja muudest valdkonda reguleerivatest seadustest, juhistest ja kohtupraktikast. 
 
Andmete töötlemisel on OÜ Krediidiregister eesmärgiks tagada andmete terviklikkus, käideldavus ja konfidentsiaalsus. Andmete töötlemist võib OÜ Krediidiregister edasi anda enda koostööpartneritele (volitatud töötlejad), kellega on sõlmitud vastavasisuline kokkulepe ja kes töötlevad andmeid vastavalt seadustes ettenähtud nõuetele.  
 
3. Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
OÜ Krediidiregister õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks tuleneb ettevõtte tegevuseesmärgist, 
OÜ Krediidiregister tegeleb krediidiotsuste tegemiseks vajaliku info kogumise, analüüsimise ja vahendamisega. Isikuandmete töötlemine toimub GDPR üldmääruses sätestatud alusel: 
„isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.“
 
OÜ Krediidiregister töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel: 
3.1 Maksehäireregistri pidamine
Maksehäireregistrisse sisestavad andmeid OÜ Krediidiregister lepingulised koostööpartnerid
OÜ Krediidiregister töötleb sisestatud andmeid isikute krediidivõimekuse hindamiseks, sisestatud andmeid võidakse edastada Partnerile, kes omavad õigustatud huvi (krediidiotsuste tegemine) maksehäirete info vaatamiseks. 
3.2 Avaliku infona kogutud isikuandmete töötlemine
OÜ Krediidiregister kasutab avalikku informatsiooni krediidiotsuste tegemiseks, nt kogutakse ja süstematiseeritakse Äriregistrist, Kinnistusraamatust, Rahavastikuregistrist, Ametlikest Teadaannetest jt avalikest andmekogudest saadud informatsiooni. Töötlemise õiguslik alus on OÜ Krediidiregister ja Partnerite õigustatud huvi või vajadus tagada lepingute täitmist. 
 
Isikuandmeid võib OÜ Krediidiregister edastada: 
Partneritele kliendi usaldusväärsuse hindamiseks
Riiklikele ametiasutustele (kohtud, kohtutäiturid, pankrotihaldurid jt) nende seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
OÜ Krediidiregister koostööpartneritele kokkulepitud teenuse osutamiseks. 
 
 
4. Profileerimine
 
Profileerimine toimub OÜ Krediidiregister õigustatud huvi alusel. 
 
5. Andmesubjekti õigused
 
Andmesubjektil on õigus saada teavet, kas ja mis alustel OÜ Krediidiregister tema isikuandmeid töötleb ja õigus saada juurdepääs töödeldavatele isikuandmetele. 
 
Andmesubjekt võib nõuda enda isikuandmete parandamist või nende piiramist ajal, mis OÜ Krediidiregister hindab isiku õigust nõuda enda isikuandmete kustutamist. Andmesubjekt võib nõuda isikuandmete kustutamist, mille töötlemiseks on isik nõusoleku andnud, muudel õiguslikel alustel töödeldavate isikuandmete (õigustatud huvi) kustutamist Andmesubjekt nõuda ei saa. 
 
Andmesubjekt võib esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise kohta ja nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, võtta tagasi enda nõusolek isikuandmete töötlemiseks. 
 
Andmesubjekt võib esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtu poole kui OÜ Krediidiregister isikuandmete töötlemine rikub tema õiguseid ja huve. 
 
Andmesubjekt võib pöörduda OÜ Krediidiregister poole e-maili andmekaitse@taust.ee vahendusel. Esitatud taotlusele vastab OÜ Krediidiregister ühe kalendrikuu jooksul, vajadusel (asjaolude täpsustamiseks) on OÜ’l Krediidiregister õigus pikendada taotlusele vastamise tähtaega, teavitades sellest Andmesubjekti. 
 
6. Isikuandmete säilitamise tähtaeg
OÜ Krediidiregister töötleb isikuandmeid kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni.